Xử lý ra hoa cây cam quýt (Citrus spp.)

585.000 VND

Nội dung, hình ảnh trong quyển sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề có liên quan, kỹ thuật thiết thực trong quy trình xử lý ra hoa cây cam quýt (Citrus spp.) nhằm đạt được năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Xử lý ra hoa cây cam quýt (Citrus spp.)

585.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"