Xã hội học tôn giáo

Cuốn sách Xã hội học tôn giáo này tập hợp lại một số bài viết về xã hội học tôn giáo của TG, gồm những bài mới và những bài đã được công bố trên các Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Xã hội học, Khoa học xã hội, Văn hóa dân gian, Dân tộc học và Social Compass.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"