Văn Hóa Việt Nam Trong Ngôn Ngữ

229.000 VND

Mục tiêu của cuốn sách như tác giả đã đề ra là ” không chỉ trình bày kết quả nghiên cứu như những thức ăn làm sẵn, cuốn sách ấy còn phải cung cấp cả những cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu để người học có thể vận dụng vào việc nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ từ hướng tiếp cận văn hóa học hoặc nghiên cứu văn hóa  từ ngôn ngữ học.”

còn 92 hàng

Văn Hóa Việt Nam Trong Ngôn Ngữ

229.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"