Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc nâng cao văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Sách chuyên khảo Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc nâng cao văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, mà còn góp phần vào việc phổ biến tri thức văn hóa chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị ở các Trường đại học.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"