Ứng dụng độ không đảm bảo đo thống kê xử lý số liệu trong thực nghiệm hóa học

Sách Ứng dụng độ không đảm bảo đo thống kê xử lý số liệu trong thực nghiệm hóa học là tài liệu cần thiết cho các sinh viên ngành Hóa học, chuyên ngành phân tích và những ai cần xử lý thống kê thực nghiệm cho các nghiên cứu của mình.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"