Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển nguyên liệu và chế biến các sản phẩm từ cây có dầu giai đoạn 2015-2020

VND

Đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Dầu và cây có dầu đã tuyển tập và xuất bản cuốn kỷ yếu: “Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển nguyên liệu và chế biến các sản phẩm từ cây có dầu giai đoạn 2015-2020”.

còn 15 hàng

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển nguyên liệu và chế biến các sản phẩm từ cây có dầu giai đoạn 2015-2020

VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"