Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chương trình cao cấp lý luận chính trị)

90.000 VND

Tập bài giảng được biên soạn dựa theo chương cao cấp lý luận chính trị mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018); đồng thời, nội dung từng bài có sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, đáp ứng việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện II.

Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chương trình cao cấp lý luận chính trị)

90.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"