Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh – Việt

188.000 VNĐ

Tham gia biên soạn và biên soạn bổ sung quyển “Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh – Việt” gồm nhiều cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của các trường, viện thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các trường khác.

còn 776 hàng

Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh – Việt

188.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"