Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa (Tái bản lần thứ nhất)

45.000 VND

Nội dung chính của Giáo trình Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa chủ yếu là những vấn đề lý luận về văn hóa từ góc độ quan hệ văn hóa, cụ thể là từ góc độ tiếp xúc và tiếp biến văn hóa.

Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa (Tái bản lần thứ nhất)

45.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"