Tiếp cận Văn học từ Văn hóa

Tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa là một con đường tìm kiếm những giá trị tinh thần mà chủ nhân của nền văn hóa Việt Nam gửi gắm vào tác phẩm. Từ đây, người đọc không chỉ thấu hiểu hơn vẻ đẹp văn học dân tộc mà còn có cơ hội “chứng kiến” một đời sống văn hóa giàu bản sắc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng,..

Những bài viết trong sách Tiếp cận Văn học từ Văn hóa là kết quả của một quá trình cảm nhận vẻ đẹp văn hóa trong văn học Việt Nam của bản thân Tác giả.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"