Thực tập chuyên ngành Sinh hóa

Sách Thực tập chuyên ngành Sinh hóa được trình bày một cách ngắn gọn và súc tích những phương pháp cơ bản được sử dụng trong các phòng thí nghiệm phân tích Sinh hóa, giúp người học nắm vững nguyên tắc của từng phương pháp thí nghiệm, hình dung được thao tác tiến hành thí nghiệm và tính toán, xử lý kết quả sau thí nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"