The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies (JSCENS-7)

VNĐ

Hội nghị chuyên đề chung HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU lần thứ 7 về Hóa học, Môi trường, Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Năm nay, hội nghị chuyên đề chung sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 bởi Khoa Tài nguyên và Môi trường (FENR), Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT).

Còn 15 quyển

The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies (JSCENS-7)

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"