Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ 6)

68.000 VND

Tâm lý học đại cương là một trong những môn học tiền đề, cơ bản cho nhiều nhóm ngành khác nhau. Tài liệu này được biên soạn lại trên cơ sở nội dung chính của học phần Tâm lý học đại cương theo hướng tinh lọc những kiến thức cơ bản và sắp xếp lại nội dung phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường.

Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ 6)

68.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"