Sự tiến triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bản chất và nhân tố tác động

127.500 VND

Bằng cách xâu chuỗi và kết nối các mảnh ghép dữ liệu dựa trên các Báo cáo Đầu tư Toàn cầu (World Investment Report) thường niên từ năm 1991 đến năm 2019, sách chuyên khảo Sự tiến triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bản chất và nhân tố tác động đã phát họa một bức tranh về một FDI chưa bao giờ ngừng diễn biến trên thế giới và đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Đó chính là sự tiến triển của FDI.

Sự tiến triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bản chất và nhân tố tác động

127.500 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"