Sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975)

72.000 VND

Sách Sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) tập trung khảo sát sự hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa trong các ngành kinh tế miền Nam giai đoạn 1945 – 1975, làm rõ những đặc điểm cụ thể và các vấn đề có quy luật của quá trình.

còn 4 hàng

Sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975)

72.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"