Sinh lý thực vật

Thực vật là sinh vật. Sinh lý thực vật nghiên cứu về bản chất của sinh vật thực vật. Do đó, quyển sách Sinh lý thực vật trình bày một cách có hệ thống các hoạt động sống của thực vật, nói cách khác, các vấn đề căn bản của môn học: hấp thu và vận chuyển các chất, biến dưỡng và phát triển thực vật, theo chương trình chính thức của ngành Sinh học, Trường ĐH KHTN – ĐHQG HCM.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"