Sinh lý người và động vật

238.000 VND

Giáo trình “Sinh lý người và động vật” (hay Sinh học chức năng động vật) là giáo trình được biên soạn kế thừa các kiến thức từ các môn học cơ bản như tế bào học, động vật học,..từ đó tiếp tục tìm hiểu, cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực sinh lý người và động vật.

Sinh lý người và động vật

238.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"