Sinh học phân tử

112.000 VND

Giáo trình Sinh học phân tử sử dụng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt dành cho sinh viên thuộc các khoa Sinh học và Công nghệ sinh học. Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi thuộc về Sinh học ở mức phân tử, đó là: cấu trúc của bốn đại phân tử sinh học (protein, nucleic acid, lipid và polysacchride) về thành phần, các loại liên kết thành phần; tiến trình và cơ chế hoạt động của gen (tái bản, phiên mã, dịch mã).

Sinh học phân tử

112.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"