Sách chuyên khảo Quyền tự do kinh doanh

134.000 VNĐ

Sách chuyên khảo Quyền tự do kinh doanh được biên soạn xuất phát từ tầm quan trọng của việc đảm bảo và phổ quát quyền tự do kinh doanh trong bối cảnh hội nhập.

còn 10 hàng

Sách chuyên khảo Quyền tự do kinh doanh

134.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"