Sách Chuyên Khảo Quản Trị Công Ty Lý Thuyết Và Thực Tiễn

100.000 VNĐ

Sách chuyên khảo này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho các các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà quản trị doanh nghiệp hiểu thêm về thực trạng quản trị công ty tại Việt Nam, từ đó có các chính sách quản lý, quyết định quản trị phù hợp với tình hình thực tế.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"