Quản trị tài chính doanh nghiệp

150.000 VND

Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp giới thiệu một cách cô đọng các nội dung lý thuyết cơ bản nhất của quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại, nhằm giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong việc hệ thống hóa những kiến thức khá phức tạp và chi tiết trong các tài liệu tham khảo bắt buộc đã nêu trong đề cương môn học.

Quản trị tài chính doanh nghiệp

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"