Quản trị kinh doanh quốc tế

Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế gồm 08 chương, đề cập những vấn đề cốt lõi nhất, chú trọng chức năng quản trị trong kinh doanh quốc tế. Ba chương đầu giúp học viên có những kiến thức chung về kinh doanh quốc tế, năm chương tiếp theo trình bày những chức năng quản trị cơ bản trong kinh doanh quốc tế.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"