Quản Trị Học

200.000 VND

Cuốn sách Quản trị học được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế hệ thống các nguyên lý, lý thuyết quản trị và các công cụ quản trị để sinh viên có thể tiếp cận với các phương pháp quản trị tiên tiến.

Quản Trị Học

200.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"