Quản lý dự án

29.000 VND

Sách được viết theo hướng ứng dụng nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án như: phân tích và lựa chọn dự án, tổ chức và lãnh đạo thực hiện dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, kiểm soát dự án, và các cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"