Phương pháp xây dựng kịch bản sân khấu kịch nói và cải lương

112.500 VND

Tạm gọi là giáo trình “Phương pháp xây dựng kịch bản sân khấu Kịch nói và Cải lương”, thực chất chỉ là một số kinh nghiệm sáng tác kịch bản sân khấu từ hai loại hình Kịch nói và cải lương, được rút ra từ những tác phẩm tiêu biểu của nhiều tác giả nổi tiếng; kết hợp với một số lý luận biên kịch có liên quan đến đề tài.

Phương pháp xây dựng kịch bản sân khấu kịch nói và cải lương

112.500 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"