Phương pháp Tích hợp ontology dựa trên lý thuyết đồng thuận (Sách chuyên khảo)

Giáo trình chuyên khảo Phương pháp Tích hợp ontology dựa trên lý thuyết đồng thuận trình bày các phương pháp tích hợp ontology và ontology mờ dựa trên lý thuyết đồng thuận là kết quả nghiên cứu của tác giả được xuất bản trên các tạp chí và hội thảo chuyên ngành về khoa học máy tính từ năm 2010 đến nay…

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"