Phong trào phản đối chiến tranh, đòi hòa bình cho Việt Nam của nhân dân thế giới (1954-1975)

189.000 VND

Chuyên khảo sẽ cung cấp thêm cho độc giả tư liệu nhằm luận giải những vấn đề chính yếu về quá trình hình thành, những hoạt động chủ yếu của “Phong trào phản đối chiến tranh, đòi hòa bình cho Việt Nam của nhân dân thế giới (1954-1975)” trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Phong trào phản đối chiến tranh, đòi hòa bình cho Việt Nam của nhân dân thế giới (1954-1975)

189.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"