Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Sách chuyên khảo)

123.000 VND

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Sách chuyên khảo) với mục đích trở thành tài liệu hữu ích cho các nhà làm luật. các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng và cá nhân là báo cáo viên pháp luật khu vực ĐBSCL trong quá trình ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến và giáo dục pháp luật cho cộng đồng.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Sách chuyên khảo)

123.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"