Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: một số phân tích chính yếu

236.000 VND

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: một số phân tích chính yếu được biên soạn hướng đến người đọc là các nhà hoạch định chính sách và quản lý, lãnh đạo các tổ chức kinh tế, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, những người quan tâm đến cách mạng số trong lĩnh vực kinh tế cũng như các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: một số phân tích chính yếu

236.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"