Phân tích chuỗi giá trị cua biển và chuối Cà Mau (Sách chuyên khảo)

Sách chuyên khảo Phân tích chuỗi giá trị cua biển và chuối Cà Mau được thực hiện với mục đích cung cấp thông tin hiện trạng sản xuất, tiêu thụ cua biển và chuối ở tỉnh Cà Mau; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp ngành hàng cua biển và chuối ở Cà Mau phát triển bền vững.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"