Ô nhiễm mùi, công nghệ quan trắc và xử lý mùi

Giáo trình “Ô nhiễm mùi, công nghệ quan trắc và xử lý mùi” được biên soạn phục vụ giảng dạy sau đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, ngành Kỹ thuật môi trường và có thể dùng tham khảo cho các nghiên cứu, ứng dụng liên quan.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"