Những vấn đề về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

280.000 VND

Cuốn sách chuyên đề Những vấn đề về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại là sản phẩm của ba cuộc hội thảo, sách gồm 38 bài viết được chọn lọc từ 60 tham luận công bố trong kỷ yếu của ba hội thảo.

Những vấn đề về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

280.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"