Những vấn đề Ngữ văn – Lịch sử (Tập 1: Những vấn đề ngữ văn và báo chí)

Những vấn đề Ngữ văn – Lịch sử (Tập 1: Những vấn đề ngữ văn và báo chí), ở tập 1 chúng ta gặp một ít bài viết về ngôn ngữ và báo chí, là hàng loạt bài viết về văn học dân gian, về văn học Việt Nam trung đại, văn học Việt Nam hiện đại và đương đại, về văn học Việt Nam hải ngoại và văn học nước ngoài. Và tất nhiên, bên cạnh những bài mang tính chuyên sâu, chuyên ngành là những bài xuất phát từ hướng tiếp cận liên ngành hoặc nghiên cứu theo loại hình văn học, so sánh văn học,…

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"