Nhà cao tầng bêtông – cốt thép

63.000 VND

“Nhà cao tầng bê tông – cốt thép” biên soạn dựa vào đề cương môn học “Nhà nhiều tầng bê tông cốt thép” và dựa trên nền tảng của các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước. Tác giả cố gắng chọn lọc, sắp xếp, bổ sung, hoàn thiện và hệ thống lại những phần có liên quan trực tiếp đến môn học, kể cả các hình ảnh minh họa cũng được trích từ mạng Internet.
Quyển sách này giúp cho sinh viên ngành xây dựng trong các trường ĐH có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, phục vụ cho môn học “Nhà nhiều tầng bê tông cốt thép”; là tài liệu tham khảo, nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế công trình.
Nhà cao tầng bêtông – cốt thép

63.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"