Ngữ pháp ngữ nghĩa vị từ nói năng tiếng việt

38.000 VND

Cuốn sách ” Ngữ pháp ngữ nghĩa vị từ nói năng tiếng việt” bao gồm các nội dung sau:

Chương 1.  Cơ sở lý thuyết
Chương 2.  Vị từ nói năng và các tham tố
Chương 3. Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp
Chương 4.  Các giới từ sau vị từ nói năng
KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"