Nghi lễ và biểu tượng trong nghi lễ

115.000 VND

Giáo trình Nghi lễ và biểu tượng trong nghi lễ được tác giả thực hiện từ góc độ tiếp cận liên ngành giữa nghiên cứu văn hóa, nhân học văn hóa, khu vực học (Việt Nam học, Đông Á học) và triết học lịch sử, chủ yếu tổng hợp, phân tích và trình bày có hệ thống nền tảng lý luận, lý thuyết nghiên cứu nghi lễ và biểu tượng gắn với nghi lễ của thế giới và khu vực, đặt chúng trong tiêu cự văn hóa Việt Nam và Đông Á.

Nghi lễ và biểu tượng trong nghi lễ

115.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"