Năng suất các nhân tố tổng hợp (Những vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm)

111.000 VND

Sách chuyên khảo Năng suất các nhân tố tổng hợp (Những vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm) là tài liệu hữu ích cho những người nghiên cứu về năng suất và năng suất các nhân tố tổng hợp, cho việc giảng dạy các chuyên đề nâng cao ở chương trình cử nhân các chuyên ngành kinh tế cũng như các chuyên đề cho các chương trình sau đại học các chuyên ngành kinh tế.

Năng suất các nhân tố tổng hợp (Những vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm)

111.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"