Năng Lực Quản Trị Marketing Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ngành Hàng Tiêu Dùng Tại TP.HCM (Thực Trạng và Giải Pháp)

40.000 VNĐ

Sách tham khảo Năng Lực Quản Trị Marketing Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ngành Hàng Tiêu Dùng Tại TP.HCM (Thực Trạng và Giải Pháp) gồm 03 chương sẽ cung cấp cho người đọc các nội dung về hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực quản trị marketing và về các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành hàng tiêu dùng, phân tích thực trạng năng lực quản trị marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành hàng tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp nhầm nâng cao năng lực quản trị marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành hàng tiêu dùng tại TP.HCM.

còn 10 hàng

Năng Lực Quản Trị Marketing Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ngành Hàng Tiêu Dùng Tại TP.HCM (Thực Trạng và Giải Pháp)

40.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"