Nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Sách tham khảo Nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) bao gồm các nội dung: Cơ sở lý luận về vị thế kinh tế trong hội nhập khu vực; Chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1995 – 2020; Vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN; Định hướng và giải pháp nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong AEC

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"