Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Ninh Thuận

Sách Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Ninh Thuận đã hệ thống những lý thuyết quan trọng và cốt lõi nhất về năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển và được triển khai nghiên cứu thực nghiệm tại một địa phương cụ thể.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"