Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại

220.000 VND

Sách gồm 33 bài viết được chọn lọc từ gần 50 tham luận mà Ban tổ chức đã nhận được từ các nhà nghiên cứu, quản lý làm việc tại các trường /viện và tỉnh/thành trong cả nước. Các bài viết được sắp xếp thành 3 phần:
Phần 1: “Giá trị học và hệ giá trị trong các nền văn hóa” (7 bài) bàn về cơ sở lý luận cùng kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng hệ giá trị ở nhiều quốc gia (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đức,..);
Phần 2: “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại” (18 bài) có mục tiêu xác định hệ giá trị cốt lõi của Việt Nam và tìm hiểu những hiện tượng “lệch chuẩn” và phi giá trị gây ảnh hưởng tới việc hoàn thiện giá trị;
Phần 3: “Hệ giá trị Việt Nam trên các bình diện và ở các vùng miền” (8 bài) đi sâu vào các vấn đề như giá trị văn hóa gia đình, giá trị văn hóa Phật giáo, giá trị văn hóa tộc người và giá trị văn hóa vùng miền.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"