Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự cam kết của Giảng viên đại học ở Việt Nam

Mục tiêu của chuyên khảo Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự cam kết của Giảng viên đại học ở Việt Nam sẽ hướng đến các nội dung: Động lực làm việc và những đặc thù trong giáo dục đại học; Thiết kế đo lường ảnh hưởng của động lực làm việc đến quyết định hành vi, cảm xúc và thái độ của giảng viên đại học; Đề xuất chính sách từ kết quả nghiên cứu về động lực giảng dạy của giảng viên đại học ở Việt Nam

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"