Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất (Dùng cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất) được biên soạn với những nội dung thiết thực từ thực tế, kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất, có tham khảo nhiều tài liệu của các nhà chuyên môn đầu ngành.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"