Luật hình sự Việt Nam

150.000 VND

Cuốn sách này được biên soạn như một tài liệu dùng để giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn Luật hình sự. Mỗi chương tương ứng với một bài trong đó có những nội dung như khái niệm, phân tích cơ sở lý luận và các quy định của luật thực định liên quan đến nội dung của từng chương. Đồng thời, tác giả cũng nêu ra những vấn đề bất cập trong các quy định của BLHS hiện hành và bình luận dưới góc độ khoa học.
Luật hình sự Việt Nam

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"