LIFE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: INITIATION, ESTABLISHMENT, AND ACHIEVEMENT

125.000 VND

Quyển sách này cung cấp một bản lý lịch về tiến trình hình thành, phát triển và trưởng thành của FDI. Toàn bộ tiến trình này được đào sâu từ hiểu sâu sắc về các yếu tố khởi sự nên sự hình thành FDI, đến nhận dạng các yếu tố quyết định dòng chảy FDI vào một quốc gia cụ thể, và phát hiện ra các yếu tố phản ánh năng lực thẩm thấu FDI của quốc gia tiếp nhận đầu tư.

LIFE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: INITIATION, ESTABLISHMENT, AND ACHIEVEMENT

125.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"