Liệu pháp âm nhạc (Lý thuyết và thực hành)

Ở Việt Nam, việc thực hành liệu pháp âm nhạc chưa thực sự phổ biến trong các cơ sở khám/ chữa bệnh tâm thần. Quyển sách Liệu pháp âm nhạc (Lý thuyết và thực hành) của PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ, một trong số những người đầu tiên ứng dụng liệu pháp âm nhạc vào thực hành điều trị bệnh tâm thần trong nước ta.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"