Liên minh cách mạng Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh mâu thuẫn Liên Xô – Trung Quốc (Giai đoạn 1954 – 1975)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của liên minh cách mạng ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh mâu thuẫn Liên Xô – Trung Quốc (1954 – 1975), quyển sách sẽ góp phần khẳng định tính khách quan lịch sử trong liên minh Việt Nam – Lào – Campuchia, phân tích tinh thần đoàn kết sâu sắc giữa ba nước trong quan hệ hợp tác thân thiết, từ đó rút ra những bài hoc cần thiết nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"