Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng cho Chương trình Cao cấp LLCT)

80.000 VND

Tập bài giảng môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Học viện II. Tập bài giảng được cấu trúc thành 10 bài và hệ thống các câu hỏi thảo luận, ôn tập, tài liệu tham khảo.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng cho Chương trình Cao cấp LLCT)

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"