Legal English Practice Exercises. Book 1 (Bài tập tiếng Anh pháp lý. Tập 1)

25.000 VND

Tài liệu được thiết kế dựa trên nguyên tắc giúp sinh viên phát triển tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) với các tình huống thiết thực và gần gũi nhất với thực tiễn hành nghề Luật tại Việt Nam. Đồng thời, người dùng có thể thực hành kỹ năng nói và viết thông qua các tình huống được biên soạn lại từ các tài liệu quốc tế. Những vấn đề được đưa ra để thảo luận là những vấn đề khá phổ biến, gần gũi và có khả năng ứng dụng cao trong thực tế thực hành nghề Luật tại Việt Nam.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"