Kỷ Yếu Hội Thảo Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Lực Giới Tiêu Chuẩn Quốc Tế Và Thực Tế Tại Việt Nam

VNĐ

Nội dung hội thảo tập trung vào vấn đề mang tính thời sự , cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà ở cấp độ toàn cầu, đó là vấn đề hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới.

Còn 15 quyển

Kỷ Yếu Hội Thảo Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Lực Giới Tiêu Chuẩn Quốc Tế Và Thực Tế Tại Việt Nam

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"